OPŁATA ZA EGZAMIN POPRAWKOWY


Za każdy egzamin poprawkowy maturalny, poprawkowy z kwalifikacji zawodowych (pisemny i/lub praktyczny) pobierana jest opłata.

Informacja o wysokości opłat egzaminacyjnych dostępna jest w sekretariacie szkoły.

Brak wpłaty jest równoznaczny z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminów.