Egzamin zawodowy


Uwaga! Na egzamin zapraszamy tylko osoby zdrowe. Osoby z objawami choroby nie będą wpuszczane na egzamin.

ETAP PISEMNY – wszystkie zawody 23.06.2020 r.
Pod Lipką 5
godz. 10.00godz. 12.00godz. 14.00
BD.29
MG.18
AU.68
EE.05
MG.44
AU.61
EE.26
MG.43
AU.65
E.24
Egzamin praktyczny
22.06.2020 r.
Pod lipką 5
25.06.2020 r.
Pod Lipką 5
29.05.2020 r.
Pod Lipką 5
9:0013:0016:009:00
EE.26
AU.68
E.24
MG.43
AU.61
MG.44
M.44
AU.65

Wszystkie egzaminy odbędą się w salach przy ul. Pod Lipką 5

Wytyczne do egzaminu

Prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 30 minut przed godziną egzaminu
zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, strój roboczy (egzamin praktyczny z BD.29, MG.18, EE.05), czarny długopis, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę.

Bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
 • obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej,
 • unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną,
 • niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym,
 • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy przynieść ze sobą butelkę wody pitnej,
 • zaraz po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym,
 • należy unikać przemieszczania się po szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej,
 • czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos