Matura


Uwaga! Na egzamin zapraszamy tylko osoby zdrowe. Osoby z objawami choroby nie będą wpuszczane na egzamin.

Prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 60 minut przed godziną egzaminu. Zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, 2 czarne długopisy, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę.

Bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
 • obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej,
 • unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną,
 • niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym,
 • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek,
 • zaraz po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym,
 • należy unikać przemieszczania się po szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej,
 • czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
Część ustna egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2020/21 nie jest realizowana
Część pisemna egzaminu maturalnego
majgodz. 9:00godz. 14:00
4wtorekjęzyk polski - pp
5środamatematyka - pp
6czwartekjęzyk angielski - pp
7piątekjęzyk angielski - pr
10poniedziałekjęzyk polski - pr
11wtorekmatematyka- prWOS - pr
12środabiologia- pr
13czwartekgeografia - pr
18wtorekfizyka - pr
19środainformatyka - pr

Wszystkie egzaminy odbędą się w salach przy ul. Pod Lipką 5

 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok 1 godz. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem własnym i tylko w kolorze czarnym.

Wykaz materiałów pomocniczych podczas egzaminów pisemnych

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób)
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty.

Wydanie świadectw maturalnych

Wydanie świadectw maturalnych oraz informacji o wynikach:  od 5 lipca 2021 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Informacje nie będą udzielane telefonicznie.

Egzaminy w terminie dodatkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 01 do 16 czerwca 2021 r. Harmonogram będzie dostępny w sekretariacie.

Egzaminy w terminie poprawkowym

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

Terminy egzaminów

 • Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. godz. 9.00

Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

Wydanie świadectw: od 10 września 2021 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania. Po informacje i dokumenty należy zgłosić się osobiście.