Kurs pedagogiczny


Program szkolenia – kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program kursu zatwierdzony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Cel kształcenia:  nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

Lp.Zakres treści realizowanych zajęć – dział programowy

Liczba godzin 

Uwagi 

1Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

5

2Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”

8

3Metodyka praktycznej nauki zawodu

27

4Umiejętności dydaktyczne

8

Razem 

48

 

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu:

  1. Posiada wiedzę psychologiczna i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów kształcenia,
  2. Posiada wiedzę z zakresu metodyki popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu, 
  3. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktora praktycznej nauki zawodu,
  4. Umiejętnie komunikuje się zarówno z młodocianymi jak i rodzicami i szkołą,
  5. Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z roli instruktora praktycznej nauki zawodu. 

Zapytaj o szczegóły