Menu Zamknij

Kursy zawodowe

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bochni, ul. Pod Lipką 5, adres email: nck.bochnia.kursy@op.pl Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłania materiałów informacyjnych oraz handlowych dotyczących organizacji: kursów, konferencji, dofinansowania usług szkoleniowych, najmu powierzchni szkoleniowych.
  2. Celem zbierania danych jest także umożliwienie zarejestrowania klienta: firmy lub osoby w Bazie Usług Rozwojowych celem uzyskania dla klienta bonów dofinansowujących kursy i usługi doradcze od operatorów i urzędów.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów edukacyjnych prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, wydawania zaświadczeń i certyfikatów ukończenia szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia: dokumentacji szkoleniowej, wydawania stosownych zaświadczeń ukończenia kursów zgodnie ze statutem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty i osoby upoważnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy , licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Procedura reklamacyjna: każdemu uczestnikowi kursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej w siedzibie Placówki w terminie 14 dni od zakończenia kursu. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 dni od wpłynięcia reklamacji. Ewentualna rekompensata będzie ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika.

Skip to content